Mar/07 Purim
Mar/08 Shushan Purim
Apr/06 Pesach
Apr/12 Pesach VII
Apr/26 Yom HaAtzmaut
May/26 Shavuot
Jul/27 Tisha B’Av
Sep/15 Eve of Rosh Hashanah
Sep/16 Rosh Hashanah
Sep/17 Rosh Hashanah
Sep/25 Yom Kippur
Sep/30 Sukkot I
Oct/07 Shmini Atzeret/Simchat Torah